admin 发表于 2019-3-29 00:20:11

阿里云L2TP连接后无网络解决方法

1.修改服务器内核参数,服务器配置文件/etc/sysctl.conf修改或者添加内容如下
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 0
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 0
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.send_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.accept_redirects = 0
net.core.xfrm_larval_drop = 1
2.防火墙添加规则
iptables -t nat -A POSTROUTING ! -s 127.0.0.1/8 -j MASQUERADE
iptables -I FORWARD -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
页: [1]
查看完整版本: 阿里云L2TP连接后无网络解决方法